Asociace forenzních psychologů -
Stanovy


Stanovy
 1. Základní ustanovení
  1. Název spolku je Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska (dále jen Asociace).
  2. Asociace je dobrovolné, výběrové a profesní sdružení psychologů působících v oblasti práva, které vzniklo 2. 7. 1993 podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších změn. Od 1. 1. 2014 je Asociace v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spolkem.
  3. Sídlem Asociace je Markova 3, 158 00 Praha 5.
  4. Asociace působí na území České republiky.


 2. Cíle a úkoly Asociace
  1. Podporovat rozvoj a zvyšování účinnosti odborné psychologické práce v oblasti trestního a občanskoprávního řízení, prevence, výzkumu a vyšetřování trestné činnosti, péče o populaci se zvýšeným rizikem trestné činnosti, spolu se zvyšováním účinnosti odborné práce psychologů zaměstnaných v příslušných státních orgánech a zabývajících se např. posuzováním psychické způsobilosti uchazečů o práci v těchto orgánech, psychologů posuzujících psychickou způsobilost k držení a nošení střelné zbraně.
  2. Podávat koncepční, organizační, metodické, vzdělávací a jiné návrhy státním orgánům v oblasti působnosti Asociace.
  3. Účastnit se na tvorbě, rozvoji, zdokonalování koncepce oboru forenzní psychologie a prosazovat její praktické uplatnění.
  4. V obecné rovině se vyjadřovat k úrovni odborné práce a dodržování profesionální etiky psychologů v této oblasti.
  5. Chránit veřejnost a státní orgány před nekvalifikovaným výkonem psychologické profese ve shora vymezené oblasti.
  6. Chránit profesní zájmy forenzních psychologů.
  7. Specifikovat podmínky k získání kvalifikace soudního znalce – psychologa.
  8. Spolupracovat s jinými organizacemi příbuzného zaměření u nás i v zahraničí.
  9. Organizovat nebo se podílet na organizaci postgraduálního vzdělávání a odborného výcviku forenzních psychologů a psychologů-soudních znalců ve všech oblastech tvořících náplň jejich forenzní práce.
  10. Rozvíjet podle potřeby vlastní ediční a informační činnost.


 3. Členství
  1. Členství v Asociaci je dobrovolné, individuální a výběrové.
  2. Řádným členem Asociace se může stát osoba, která absolvovala magisterské studium psychologie, bezúhonná, podílející se svou činností v oblasti uplatňování práva a způsobilá k právním úkonům. O řádné členství v Asociaci je třeba písemně požádat prostřednictvím formuláře Asociace a uhradit roční členský příspěvek.
  3. Čestným členem Asociace může být členskou schůzí zvolen významný odborník z forenzní oblasti i z jiného oboru, který se profesionálně angažuje ve forenzní oblasti a splňuje podmínky členství, s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodu 3.2.
  4. Mimořádným členem se může stát i osoba, která nesplňuje podmínky pro řádné členství dle bodu 3.2, pokud jeho členství schválí prezídium Asociace. Mimořádný člen má stejná práva a povinnosti jako členové řádní, nemůže se však účastnit hlasování členské schůze Asociace a nemůže být volen do volených orgánů a funkcí Asociace.
  5. Přijetím do Asociace získává člen tohoto sdružení osvědčení o členství.
  6. Členství v Asociaci zaniká vystoupením, vyloučením, úmrtím nebo zánikem Asociace.
   1. Vystoupením zaniká členství v Asociaci na základě vlastního písemného oznámení prezídiu Asociace. Vystoupení nemusí být zdůvodněno a nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení.
   2. Vyloučením může členství zaniknout tehdy, porušuje-li člen opakovaně i přes písemné upozornění závažným způsobem stanovy Asociace nebo je naruší tak hrubým způsobem, že to ohrožuje společenskou prestiž a důvěryhodnost Asociace. O vyloučení rozhoduje prezídium Asociace. K rozhodnutí je třeba třípětinové většiny hlasů přítomných v tajném hlasování. Před hlasováním má vyloučený člen právo se k věci vyjádřit. Rozhodnutí o vyloučení musí být písemně zdůvodněno a členovi doručeno. Člen Asociace, který byl vyloučen, se může do jednoho měsíce odvolat k členské schůzi Asociace prostřednictvím prezídia. Po dobu odvolacího řízení je členství v Asociaci pozastaveno.
   3. Členství může být též zrušeno, pokud člen neplatí po dva roky členské příspěvky.


  7. Práva a povinnosti členů
   Členové Asociace jsou oprávněni zejména:
   1. účastnit se všech akcí Asociace,
   2. požadovat podporu od Asociace v souladu s jejími cíli a úkoly dle čl. 2 volit a být voleni do všech funkcí Asociace,
   3. svobodně se vyjadřovat ke všem skutečnostem, které se týkají Asociace, vznášet podněty k činnosti, stížnosti a žádat jejich prošetření.
   Členové Asociace jsou povinni zejména:
   1. dodržovat stanovy a platit členské příspěvky ve stanovených termínech,
   2. dbát na profesionální a morální kredit svého povolání, dodržovat zásady kolegiality, spolupráce, zvyšovat svoji odbornou úroveň a respektovat evropský metakodex etiky práce psychologa.


  8. Orgány Asociace
   1. Orgány Asociace jsou: Členská schůze, prezídium, prezident a tajemník spolku.


  9. Členská schůze
   1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Asociace.
   2. Členská schůze je svolávána prezídiem Asociace vhodným způsobem nejméně jednou za čtyři roky alespoň 14 dní před jejím konáním.
   3. Členské schůzi přísluší:
    1. schvalovat a měnit stanovy,
    2. volit a odvolávat členy prezídia,
    3. rozhodovat o vyloučení členů,
    4. určovat výši členských příspěvků,
    5. rozhodovat o využití příjmů a zisků,
    6. rozhodnout o zániku AFP ČMS.
   4. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna většina členů spolku. Pro platnost usnesení členské schůze je nutný souhlas prosté většiny přítomných členů.
   5. V případě, že na členské schůzi není přítomna alespoň nadpoloviční většina, jsou hlasování realizována korespondenční formou. V tomto případě je rozhodnutí přijato na základě prosté většiny došlých hlasů.
   6. Na členské schůzi se hlasuje veřejně, s výjimkou hlasování o volbách členů prezídia Asociace.
   7. Z jednání členské schůze se pořizuje písemný zápis.


  10. Prezídium
   1. Prezídium je statutárním orgánem Asociace, který zajišťuje plnění usnesení přijatých členskou schůzí a řídí činnost AFP v období mezi jednotlivými členskými schůzemi.
   2. Prezídium je tvořeno alespoň pěti členy, kteří jsou voleni na funkční období čtyř let.
   3. Ze svých členů prezídium volí prezidenta.
   4. Navenek jedná za prezídium prezident nebo jiný pověřený člen prezídia.
   5. Prezídium se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Z jednání prezídia se pořizuje záznam.
   6. Jednání prezídia řídí prezident nebo pověřený člen prezídia. Prezídium je usnášeníschopné, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina. Každému členu Prezídia náleží při hlasování jeden hlas.
   7. Tajemník organizačně zajišťuje práci prezídia, vede evidenci včetně seznamu členů, vyřizuje administrativní záležitosti spojené s činností Asociace a podílí se na přípravě a průběhu členské schůze a schůzí prezídia, z nichž pořizuje záznam.
   8. Prezídiu přísluší:
    1. svolávat členskou schůzi,
    2. připravovat a svolávat konference, semináře a jiné akce Asociace,
    3. navrhovat vyloučení členů pro závažné porušení členských povinností,
    4. rozhodovat o hospodaření s prostředky Asociace,¨
    5. zajišťovat spolupráci a kontakty s partnerskými organizacemi v České republice a v zahraničí.


   9. Hospodaření
    Jménem Asociace je oprávněn jednat prezident a jím pověřený člen. Opatření finanční povahy stejně jako smlouvy podepisuje prezident a tajemník.
   10. Za hospodaření Asociace odpovídá prezídium.
   11. Příjmy Asociace tvoří členské příspěvky, dotace, dary a příležitostná ekonomická činnost.
   12. Výši členského příspěvku odhlasuje členská schůze.
   13. Jednotliví členové neodpovídají za závazky Asociace.
   14. Hospodaření Asociace se řídí obecně platnými právními předpisy a zásadami stanovenými členskou schůzí.


  11. Podmínky zániku Asociace
   O zániku Asociace rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných řádných členů. Členská schůze rozhodne též o majetku Asociace.
  Tyto stanovy byly projednány členskou schůzí dne 15. 6. 2015 a přijaty dne 14. 8. 2015 korespondenčním hlasováním členů.

  Stanovy ke stažení jsou k dispozici zde.© 2008 | AP